TAK JO! POJĎME SPOLEČNĚ!

KDO JSME? 

 

Jsme nové, mladé a dynamické proevropské politické hnutí! Ale především jsme skupina obyčejných lidí, kteří se rozhodli už dál nečekat až někdo začne dělat politiku slušně a nabídne řešení skutečných problémů České republiky a jejích občanů. Jsme velmi pestrá skupina lidí s rozličnými názory a jedinečnými zkušenostmi. To nám umožňuje se na problémy a jejich řešení podívat z různých úhlů pohledu. Ale to nejdůležitější nás spojuje, chceme lepší budoucnost pro nás, pro vás a vaše blízké a vůbec pro každého, kdo tu s námi žije. A víme jak na to! A budeme se dál nepřetržitě učit a pracovat na tom, abychom věděli ještě víc.

Naším cílem je právní stát, společenská zodpovědnost a solidarita, ochrana lidských práv a svobod, aktivní občanská společnost a snaha o trvale udržitelný rozvoj. Jsme přesvědčeni, že nejvyšším zájmem České republiky je plnohodnotné aktivní členství v Evropské unii a další rozvoj transatlantických vazeb. Chceme posilovat aktivní účast občanů na veřejném životě tak, aby byli zapojeni do formování jejich vlastní budoucnosti v místě, kde žijí, ať už v jejich městě či vesnici, nebo na celoevropské úrovni. Jsme moderní, sebevědomí a máme dlouhodobou vizi a usilujeme o to, aby Česká republika a její politická reprezentace byla také taková!

TAK JO EUROPE WEB PINK.png

CO CHCEME?

 

Jako jednotlivci, jako skupina přátel, jako politické hnutí bychom chtěli tisíc a jednu věc. Nejraději bychom se ale zítra probudili a zjistili, že...


...žijeme v zemi, která je hrdá na své úspěchy a váží si toho, co její obyvatelé dokázali. Zároveň nezapomíná na svou historii, dokáže se poučit z neúspěchů i inspirovat od druhých.

...jsme společnost s dostatečným sebevědomím  (máme na co být hrdí), nebojíme se pomoci druhým a jsme tolerantní vůči jiným kulturám i věkovým a sociálním skupinám.

...naplno využíváme potenciálu našich lidí, mimo jiné v high-tech odvětvích, a lidé jsou konečně za svou práci odpovídajícím způsobem zaplaceni.

...občané se více zapojují do rozhodování. Nejen volby a rozhodování, ale i 99% úkonů státní správy probíhá elektronicky.

...všichni si uvědomují obrovskou důležitost vzdělání, vědy a výzkumu, a proto jsou jednou z priorit nejen vlády, ale celé společnosti.

...představitelé České republiky jsou aktivní na půdě EU. Když se jim něco nelíbí, hlasitě se ozvou, ale zároveň jsou schopni přijít s alternativním návrhem a nalézat kompromisy.

...představitelé České republiky vládnou s dlouhodobou vizí, která přesahuje jedno volební období. Jsou rozvážní, ale když je to potřeba, jsou schopni učinit i odvážná rozhodnutí.

...jako společnost si uvědomujeme, že zatím máme jenom jednu planetu a  děláme všechno pro to, abychom ji uchovali v co nejlepším stavu

Přání se ale neplní tím, že večer zavřeme oči a ráno se probudíme do lepšího světa. Musíme na tom společně aktivně pracovat, a proto vzniklo Tak jo!. Čím víc nás bude, tím snáz to dokážeme, pojďte do toho s námi! Tak jo?

STAVME MOSTY!

 

Koncem ledna jsme si zvolili Miloše Zemana prezidentem České republiky. Někteří z toho mají radost, někteří jsou naopak zklamaní, znechucení či rozčarovaní. My v Tak jo! jsme si představovali na Hradě člověka se zcela odlišnou politickou orientací a charakterovými vlastnostmi, člověka, který by společnost dokázal propojovat. Samozřejmě výsledek demokratických voleb respektujeme, nehodláme ale rezignovat a nechat se ovládnout zoufalstvím či strachem. Naopak budeme aktivně usilovat o pozitivní změnu a budovat mosty ve společnosti!

Zaměřme se na to pozitivní, co se podařilo v posledních týdnech! Dokázali jsme překonat vzájemné rivality, semknout se a táhnout za jeden provaz. Chvíle, kdy po prohrané bitvě Michal Horáček a Marek Hilšer přišli blahopřát Jiřímu Drahošovi znamenala opravdu mnoho. Byl to velmi symbolický moment, díky kterému se spojili dobrovolníci, kteří do poslední chvíle věřili, že Společně to dáme... a udělali pro to maximum. <3

Tito lidé dokázali překonat názorové rozdíly, začali spolu mluvit, potkávat se, diskutovat a spolupracovat. Přesně to je ta cesta! 

Naprosto souzníme s Radimem Perlínem z Univerzity Karlovy, když říká: "Mluvit, mluvit, mluvit. Dělat společné akce a ne se oddělovat. To je to nejhorší, co může být. Spolupracovat, poznávat se, bavit se a pak poznám, že i ten šílenec, co chodí v šest ráno hoblovat prkna a budí mě, je vlastně úplně normální. A naopak."

Moc nás těší také nápad rektora Univerzity Palackého Jaroslava Millera, který se svými kolegy navrhl spuštění terénní univerzity: "Jediná cesta ven z toho mnohaletého klinče, bezčasí a stagnace je mluvit spolu nebo se o to alespoň neúnavně snažit… Zkusme jezdit do sociálně postižených regionů v této zemi a nabídnout lidem postiženým exekucemi zadarmo právní služby našich studentů práv, rady a pomoc ohledně zdraví od našich mediků tam kde není blízko doktor, nabídněme jim kurzy celoživotního vzdělávání, mluvme s nimi o Evropě, Evropské unii, o stavu světa, o příčinách migrace a o tom, jak jí čelit…dejme jim najevo, že nejsou sami a podejme jim ruku."

My už jsme s tím začali a brzy spustíme platformu MOSTY! Pojďme s námi stavět mosty ve společnosti! Tak jo?

#stavimemosty #takjo

 

TAK JO MOSTY.png

PROGRAMOVÉ PRIORITY

Hnutí Tak jo! je proevropské hnutí, které se hlásí k hodnotám liberální demokracie. Cílem Tak jo! je právní stát, společenská zodpovědnost a solidarita, ochrana lidských práv a svobod, aktivní občanská společnost a snaha o trvale udržitelný rozvoj. Jsme přesvědčeni, že nejvyšším zájmem České republiky je plnohodnotné aktivní členství v Evropské unii a další rozvoj transatlantických vazeb.

Cílem hnutí je posilovat aktivní účast občanů na veřejném životě tak, aby byli zapojeni do formování jejich vlastní budoucnosti v místě, kde žijí, ve státě i v Evropě. Chceme moderní, sebevědomou Českou republiku s dlouhodobou vizí, pečující o důstojný život pro všechny její obyvatele.

Připojte se k nám! Tak jo?


1. BUĎME AKTIVNÍMI EVROPANY

My jsme Evropská Unie. Suverenita a prosperita ČR se odvíjí od zodpovědného přístupu k členství v EU. Chceme, aby Česká republika byla aktivním členem jádra Evropské Unie, nabízejícím dlouhodobá řešení. Podporujeme reformu EU a vizi ambiciózní Evropy. Pojďme hájit zájmy ČR ve společné, silné a bezpečné Evropě jako respektovaný člen EU. Chceme přijetí eura jak z politických, tak ekonomických důvodů. Má-li Evropská unie nedostatky, musíme překonat ty nedostatky, ne Evropskou unii. 

2. CHTĚJME více demokratů

Občané musí mít možnost podílet se na různých úrovních na rozhodování o věcech jim blízkých jako je podoba veřejného prostoru, lokální rozpočet nebo rozvoj a ochrana území. Začněme ve školách a na lokální úrovni. Bez aktivní občanské společnosti nemůže naše země vzkvétat.

3. Spolupracujme a propojujme se

Z vyloučení vzniká frustrace a z frustrace se rodí konflikt. Ve společnosti bude nadále docházet k překotným změnám a každý by měl mít možnost být této společnosti součástí a cítit se v bezpečí. Nikdo by neměl získat pocit, že zůstal stát stranou a je v nebezpečí. Proto propojujme staré s mladými, město s venkovem a mírněme dopady ekonomické nerovnosti. Vytvořme podmínky pro propojení životních zkušeností seniorů a energie mladých lidí podporou mezigeneračního sdílení.

4. Dejme prioritu vzdělávání

Naším cílem je otevřít dlouhodobou odbornou debatu o kvalitě vzdělávání vedoucí k transformaci vzdělávacího systému s cílem místo memorování učit dovednosti, komunikaci a spolupráci. Podporujeme mobilitu v rámci České republiky a Evropy pro středoškolské a vysokoškolské studenty. Chceme lepší vzdělávání pedagogů, klást důraz na kvalitní vedení škol, umožnit efektivnější zapojení rodičů i studentů do rozhodovacích procesů. A ano, zvedněme platy učitelů, aby odměna odpovídala vynakládanému úsilí i odpovědnosti.

5. PROSAĎME moderní digitální státní správu

Chceme jednoduchost, rychlost a transparentnost státní správy. Zaveďme elektronické a korespondenční hlasování. Prosazujeme proaktivní a klientský přístup státní správy a samosprávy směrem k občanům. Sjednoťme registry a zaveďme elektronický občanský průkaz pro komunikaci občanů se státní správou. Digitální ekonomika je klíčem k prosperitě.

6. ZAMĚŘME SE NA inovace a vědu

Podporujme základní výzkum a motivujme firmy k podpoře výzkumu aplikovaného. Budujme znalostní ekonomiku s vysokou přidanou hodnotou, ve které odborníci budou zůstávat a noví přicházet. Nebuďme jen subdodavatelem či montážní velmocí a učiňme z České republiky technologického tygra střední Evropy.

7. Utrácejme jen to, co máme

V dobách prosperity musíme buď investovat do strategických projektů, či tvořit přebytkové rozpočty, které budeme využívat v dobách recese, kdy si můžeme dovolit rozpočtové schodky. Jenom tím zajistíme, aby podíl státního dluhu zůstával na konstantní úrovni, což je pro udržitelnost veřejných rozpočtů nezbytné.

8. Chtějme spravedlivou společnost a přehledné právo

Zajistěme, že spravedlnost je dostupná všem, a to bez zbytečných průtahů. Vytvářejme méně zákonů, zato kvalitněji a zdůrazňujme vždy nadřazenost jejich smyslu nad zněním konkrétních paragrafů. Právo musí být stabilní, srozumitelné a vymahatelné. Zaměřme se na boj proti klientelismu a korupci.

9. ZASAĎME SE O rovnost mužů a žen

Prosazujeme rovnost všech ve vzdělávání, chceme odstranit platovou a penzijní nerovnost mezi muži a ženami. Chceme vyrovnanější zastoupení žen v politice a ve vrcholném managementu. Podporujeme flexibilní formy práce.

10. Chraňme naše lidská práva

Důsledná ochrana práv jednotlivce je zárukou zachování svobody celé společnosti. Trváme na rovnosti občanů, ať již je jejich etnický původ, náboženské vyznání nebo sexuální orientace jakákoliv.

11. Nestavme ploty proti potřebným, vracejme je do života

Pomáhejme zemím, ze kterých se utíká, aby prosperovaly – pomocí obchodních dohod a investic do místní infrastruktury. Příchozí evidujme na celoevropské úrovni, lidem v ohrožení umožněme dále se vzdělávat a pomozme jim najít si práci.

12. Uchopme udržItelný rozvoj jako příležitost

Prosazujme úsporná řešení a život šetrný k lidem i životnímu prostředí. Chraňme půdu a řešme nedostatek vody jako zásadní výzvu pro budoucnost. Postupujme k vizi trvale oběhového hospodářství, které nabízí efektivnější využívání zdrojů, snižuje znečištění a negativní vliv člověka na životní prostředí. Oběhová ekonomika je příležitost pro inovace a hospodárnější fungování společnosti.

ZAPOJTE SE !

Děkujeme za Váš zájem zapojit se do hnutí Tak jo!

Jako příznivci Tak jo! vyjadřujete podporu liberálním hodnotám svobody a osobní zodpovědnosti, právnímu státu, demokracii a toleranci a dáváte najevo, že budoucnost České republiky je spjata s jejím aktivním členstvím v Evropské unii. Jako příznivci se můžete zapojit do činností hnutí a přispět tak k vytvoření silné a sebevědomé České republiky. Jako příznivci můžete hrát v Tak jo! aktivnější roli, budete v kontaktu s dalšími příznivci, republikovou radou, předsedou a místopředsedy, a máte tedy možnost s ostatními diskutovat, projevit své názory a postoje a přispět k současným a budoucím úspěchům Tak jo!.

 

Jako příznivec máte tyto výhody:

Můžete se účastnit debat, akcí a iniciativ organizovaných Tak jo! - Můžete se na jejich vytváření a organizaci aktivně podílet. - Váš hlas bude při debatách a schůzích hnutí slyšet. - Máte možnost organizovat akce hnutí ve Vašem městě či vesnici a pomoci tak rozšířit základnu příznivců Tak jo! - Personalizované pozvánky na debaty a akce Tak jo! - Newsletter hnutí Tak jo! - A můžete se stát plnohodnotnými členy hnutí.

 

Hlavní síla Tak jo! je v lidech! Zaregistrujte se a pojďme společně pracovat na lepší budoucnosti České republiky!

 

Přečtěte si naše Programové dvanáctero. Souhlasíte? Pokud ano nic vám nebrání vyplnit a odeslat přihlašovací formulář!

Potvrdíme Vám jeho schválení a pak už se můžete všude vesele chlubit, že jste se stali součástí progresivního politického hnutí! :)

 

 


TAK JO PRAHA 2.png