Stanovy politického hnutí Tak jo!

ČERVEN 2018

 

 

 

Čl. 1 Základní ustanovení

(1)   Hnutí Tak jo! je politickým hnutím ve smyslu zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích.

(2)   Hnutí používá zkratku TJ.

(3)   Sídlo hnutí je na adrese Na Cikorce 1607/18, Praha 4, 143 00

 

Čl. 2 Programové cíle

(1)   TJ je liberálním a demokratickým hnutím, které za svůj ideologický základ považuje evropský humanismus a toleranci.

(2)   Hnutí považuje za svůj prioritní cíl budování vzdělanostní společnosti a prosazuje postupné navyšování státní finanční podpory vzdělávání.

(3)   Hnutí si uvědomuje, že síla České republiky závisí na síle Evropské unie. Proto podporuje pokračování evropské integrace a aktivní roli České republiky v tomto procesu.

(4)   Hnutí prosazuje elektronizaci státní správy a její transparentnost na všech úrovních.

(5)   Hnutí považuje za vhodné uplatnit v rozhodování na lokální úrovni principy veřejné participace.

(6)   Hnutí si klade za cíl zvyšovat společenskou kohezi a vzájemné porozumění, budovat mosty mezi městy a venkovem, mladými a seniory a dalšími společenskými skupinami.

(7)   Hnutí prosazuje, aby stát vedl rozumnou fiskální politiku a nezvyšoval státní dluh v dobách hospodářského růstu.

 

Čl. 3 Členství v hnutí

(1)   Nad rámec § 2 odst. 2 a 3 zákona č. 424/1991 Sb. musí člen/ka hnutí splňovat následující podmínky:

a)     není registrovaným příznivcem / příznivkyní jiné politické strany či hnutí,

b)     souhlasí s programovými cíli uvedenými v čl. 2. a zaváže se je prosazovat,

c)     souhlasí s programem hnutí platným v době vstupu,

d)     nebyl/a v minulosti z hnutí vyloučen/a (opětovný vstup do hnutí po vyloučení vždy posuzuje republiková rada).

 

(2)   Přihláška ke členství obsahuje:

a)     osobní údaje (jméno a příjmení, trvalé bydliště a aktuální bydliště, datum narození, telefonní číslo či e-mail),

b)     místní sdružení, ve kterém by chtěl/a působit (pokud místní sdružení nebylo dosud ustaveno, uvádí se sdružení oblastní);

c)     čestné prohlášení, že v době podání přihlášky není trestně stíhán/a;

d)     čestné prohlášení, že v minulosti nebyl/a pravomocně odsouzen/a za úmyslný trestní čin (přihlášky členů se záznamem v trestním rejstříku ve smyslu výše uvedeného vždy posuzuje Republiková rada na základě doporučení příslušného místního a oblastního sdružení).

 

(3)   Vlastnoručně podepsaná přihláška se podává místnímu či oblastnímu sdružení uvedenému v bodě 2b tohoto článku nebo předsednictvu hnutí.

 

(4)   Členství vzniká po schválení jak místním, tak oblastním sdružením (pokud obě byla ustavena) dle bodu 2b tohoto článku nebo schválením předsednictva hnutí.

 

(5)   Nelze být členem/kou více než jednoho místního či oblastního sdružení.

 

(6)   Člen/ka může požádat o přeřazení k jinému místnímu či oblastnímu sdružení. Přeřazení schvaluje sdružení, do kterého chce člen/ka přestoupit.

 

(7)   Členské příspěvky jsou povinné, o jejich výši rozhoduje každoročně republiková rada .

 

(8)   Členství zaniká:

a)     písemným nebo ověřeným elektronickým oznámením o ukončení členství podaném v příslušném místním či oblastním sdružení (v takovém případě členství zaniká ke dni doručení oznámení),

b)     vyloučením,

c)     vstupem do jiné politické strany či hnutí,

d)     přijetím místa na kandidátce jiné politické strany či hnutí bez předchozího písemného souhlasu republikové rady,

e)     neuhrazením ročního členského příspěvku ani po upozornění na existenci nedoplatku,

f)      pozbytím či omezením způsobilosti k právním úkonům,

g)     změnou státní příslušnosti.

 

(9)   Člen/ka hnutí má právo:

a)     účastnit se jednání příslušného místního sdružení,

b)     podílet se na tvorbě programu hnutí,

c)     podílet se na tvorbě kandidátních listin,

d)     volit a být volen/a delegátem/kou sněmu,

e)     volit a být volen/a do funkcí ve hnutí,

f)      působit v komisích a odborech hnutí,

g)     být informován/a o činnosti hnutí, všech usneseních příslušného místního a oblastního sdružení, republikové rady a republikového sněmu, jakožto i o všech dalších usneseních, která se jej/jí přímo týkají.

 

(10)         Povinností člena/ky hnutí je:

a)     prosazovat cíle a program hnutí,

b)     řídit se etickým kodexem hnutí,

c)     řídit se vnitřními normami hnutí,

d)     plnit usnesení a rozhodnutí orgánů hnutí.

 

(11)         O vyloučení člena/ky hnutí, dalších postizích a případných omezeních práv člena/ky rozhoduje příslušná místní organizace a/nebo republiková rada na základě samostatné směrnice.

 

Čl. 4 Registrovaní příznivci a příznivkyně hnutí

(1)   Registrovat se může každý, kdo podporuje programové cíle hnutí.

(2)   Registrace probíhá elektronicky.

(3)   Registrovaný příznivec či příznivkyně se může stát členem hnutí po minimální čekací době v délce 3 měsíců. Lhůta může být v konkrétním případě zkrácena rozhodnutím předsednictva hnutí.

 

(4)   Registrovaní příznivci a příznivkyně mají právo:

a)     přispívat do debaty o programu a směřování hnutí,

b)     účastnit se konzultativních hlasování,

c)     být informováni/y o činnosti hnutí,

d)     elektronicky podávat návrhy orgánům hnutí,

e)     působit v komisích a odborech hnutí.

 

Čl. 5 Organizační struktura hnutí

(1)   Organizačními jednotkami hnutí jsou:

a)     místní sdružení,

b)     oblastní sdružení

 

(2)   Místní sdružení (MS)

a)     MS vzniká na úrovni obce nebo městské části.

b)     Minimální počet členů / členek pro založení místního sdružení jsou tři. Pokud v kterémkoliv momentu poklesne počet členů / členek místního sdružení pod toto číslo, předsednictvo příslušného oblastního sdružení zváží vydání doporučení republikové radě o jeho zrušení.

 

(3)   Orgány místního sdružení jsou:

a)     místní sněm,

b)     místní předsednictvo.

 

(4)   Místní sněm

a)     volí a odvolává místní předsednictvo,

b)     zřizuje a ruší komise a odbory,

c)     prosazuje politiku hnutí na místní úrovni,

d)     schvaluje kandidátní listiny do voleb na příslušné úrovni,

e)     vybírá delegáty na zasedání oblastního sněmu.

 

(5)   Místní předsednictvo

a)     sestává z předsedy a jednoho až dvou místopředsedů,

b)     přijímá nové členy,

c)     shromažďuje od členů místního sdružení návrhy na složení kandidátních listin,

d)     zajišťuje naplnění usnesení místního sněmu,

e)     zabezpečuje závazná i konzultativní hlasování uvnitř hnutí na místní úrovni,

f)      zabezpečuje přípravu a průběh zasedání místního sněmu

 

(6)   Předseda místního sdružení

a)     nejméně jednou ročně svolává zasedání místního sněmu,

b)     zastupuje a reprezentuje místní sdružení navenek a směrem k nadřazeným orgánům hnutí.

 

(7)   Oblastní sdružení

a)     vzniká na území samosprávného kraje po dohodě nejméně tří místních sdružení.

b)     Oblastní sdružení nemůže zahrnovat místní sdružení z více než jednoho kraje.

c)     Vznik oblastního sdružení podléhá schválení republikové rady.

 

(8)   Orgány oblastního sdružení jsou

a)     oblastní sněm

b)     oblastní předsednictvo,

 

(9)      Oblastní sněm

a)     volí a odvolává oblastní předsednictvo,

b)     zřizuje a ruší komise a odbory,

c)     prosazuje politiku hnutí na oblastní úrovni,

d)     schvaluje kandidátní listiny do voleb na příslušné úrovni,

e)     vybírá delegáty na zasedání republikového sněmu.

 

(10)         Oblastní předsednictvo

a)     sestává z předsedy a jednoho až dvou místopředsedů,

b)     začleňuje nově vzniklá místní sdružení,

c)     vydává doporučení republikové radě o zrušení podřízeného místního sdružení,

d)     shromažďuje od členů podřízených místních sdružení návrhy na složení kandidátních listin do voleb na příslušné úrovni,

e)     zajišťuje naplnění usnesení oblastního sněmu,

f)      zabezpečuje závazná i konzultativní hlasování uvnitř hnutí na oblastní úrovni,

g)     zabezpečuje přípravu a průběh zasedání oblastního sněmu.

 

(11)         Předseda oblastního sdružení

a)     nejméně jednou ročně svolává zasedání oblastního sněmu,

b)     zastupuje a reprezentuje oblastní sdružení navenek a směrem k nadřazeným orgánům hnutí.

 

Čl. 6 Celostátní orgány hnutí

(1)     Celostátními orgány hnutí jsou

a)     republikový sněm

b)     republiková rada

c)     republikové předsednictvo

 

(2) Republikový sněm

a)     Republikový sněm je nejvyšším orgánem hnutí

b)     volí a odvolává ty členy Republikové rady, kteří v ní nezasedají z titulu své funkce,

b)     volí a odvolává Předsedu hnutí

c)     volí a odvolává Předsednictvo hnutí,

d)     zřizuje a ruší komise a odbory s celostátní působností

e)     schvaluje změny stanov

f)      projednává a schvaluje výroční finanční zprávu ve smyslu §19 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích,

g)     projednává a schvaluje změny v programu hnutí, jakožto i další programové dokumenty;

h)     volí Rozhodčí a Revizní orgán hnutí, jeho předsedu a místopředsedu a určuje počet jeho členů.

i)       schvaluje změny etického kodexu hnutí,

j)       projednává a schvaluje další předpisy uvnitř hnutí s celostátní platností,

k)     vybírá a schvaluje kandidáta / kandidátku na post prezidenta ČR.

l)       republikový sněm na svém zasedání může rozhodnout, že jakéhokoliv hlasování uvedené na pořadu zasedání, bude prostřednictvím elektronického hlasování otevřeno všem členům hnutí.

 

(3) Republiková rada (RR)

a)     RR je výkonným orgánem hnutí s celostátní působností

b)     RR má nejvíce 28 členů/členek z nichž 14 vybírají oblastní sdružení, vždy jednu/oho pro každý samosprávný kraj a hlavní město Prahu (v případě existence více než jednoho oblastního sdružení v kraji hlasují tato společně);

c)     3 – 5 jsou členové/členky předsednictva hnutí, kteří/ré v Republikové radě zasedají z titulu své funkce,

d)     9 volí Republikový sněm,

e)     republikový sněm může rozhodnout o členství v republikové radě z titulu funkce pro ty členy a členky hnutí, kteří zastávají vysoké ústavní funkce. V takovém případě je maximální počet členů / členek republikové rady příslušně navýšen.

f)      rozhoduje o všech celostátních záležitostech hnutí, kvůli kterým by nebylo účelné svolávat zasedání republikového sněmu nebo by to časová tíseň neumožňovala;

g)     odpovídá za kandidátní listiny do voleb na všech úrovních a v odůvodněných případech do jejich složení může zasahovat,

h)     ukládá úkoly předsednictvu prostřednictvím předsedy hnutí, který je dále rozdělí mezi  místopředsedy;

i)       na návrh předsednictva jmenuje a odvolává kancléře/ku hnutí, který/á zodpovídá za administrativní záležitosti hnutí a připravuje výroční finanční zprávu ve smyslu §19 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích,

j)       na doporučení oblastního předsednictva rozhoduje o zrušení místního sdružení,

k)     ze závažných důvodů (například dlouhodobé porušování etického kodexu hnutí a vnitřních předpisů hnutí) rozhoduje o zrušení místního sdružení i bez doporučení oblastního sdružení,

l)       rozhoduje o slučování oblastních sdružení působících ve stejném samosprávném kraji,

m)    ze závažných důvodů (například dlouhodobé porušování etického kodexu hnutí a vnitřních předpisů hnutí) rozhoduje o odvolání předsednictva oblastního sdružení, v takovém případě Republiková rada zároveň svolá zasedání oblastního sněmu;

n)     připravuje jednací řád a program pro zasedání Republikového sněmu,

o)     schvaluje pravidla hospodaření a rozpočet hnutí,

p)     vyhlašuje a zajišťuje konzultativní hlasování a průzkumy mínění, kterých se mohou zúčastnit všichni členové a příznivci hnutí,

q)     schází se nejméně jednou za dva měsíce nebo na žádost nejméně čtvrtiny jejích členů/členek.

 

(4) Předsednictvo hnutí

a)     je výkonným a statutárním orgánem hnutí,

b)     sestává z předsedy a dvou až čtyř místopředsedů,

c)     odpovídá za hnutí a jeho politickou činnost mezi zasedáními republikového sněmu,

d)     reprezentuje a zastupuje hnutí navenek,

e)     schází se dle potřeby vždy, když o to požádá alespoň jeden jeho člen,

f)      předkládá návrh Republikové radě,

g)     může prohlásit jakékoliv své jednání za uzavřené, nicméně musí o jeho proběhnutí bez zbytečných odkladů informovat republikovou radu,

h)     jako celek i jednotlivě jeho členové a členky mají právo zúčastnit se jakéhokoliv jednání všech orgánů a organizačních složek hnutí, jejich hlas je však pouze poradní;

i)      připravuje výroční zprávu o činnosti hnutí pro zasedání Republikového sněmu.

 

(5) Předseda hnutí

a)   nejméně jednou za dva roky svolává zasedání republikového sněmu a předsedá mu,

b)   na žádost nejméně jedné třetiny členů hnutí svolává mimořádný republikový sněm,

c)   může svolat zasedání republikové rady a předsedá mu,

d)   rozděluje úkoly mezi místopředsedy hnutí.

1)     Místopředsedové hnutí zastupují předsedu v pořadí stanoveném republikovou radou při jejich volbě.

 

Čl. 7 Rozhodčí a Revizní orgán hnutí

(1)   Rozhodčí orgán je složen ze 3 členů a řeší spory mezi orgány a členy hnutí.

(2)   Revizní orgán je složen ze 3 členů (předsedy, jednoho místopředsedy a kancléře). Dohlíží na finance a hospodaření hnutí.

 

čl. 8 Komise a odbory

(1)   Komise a odbory jsou zřizovány orgány a organizačními složkami hnutí podle příslušných bodů těchto stanov.

(2)   Územní působnost komise a odboru se řídí dle územní působnosti orgánu či organizační složky, které je zřídily.

(3)   Počet členů a členek komise či odboru nepřesáhne 10.

(4)   Členy komise či odboru se mohou stát i registrovaní příznivci a příznivkyně hnutí.

(5)   O způsobu výběru a odvolávání členů a členek komisí a odborů rozhoduje zřizující orgán či organizační složka hnutí.

(6)   Členství v komisi či odboru je vždy bez nároku na finanční odměnu.

 

Čl. 9 Hospodaření a majetkový zůstatek, statutární zástupce hnutí

(1)   Statutárním zástupcem hnutí je předsednictvo hnutí, za které jedná předseda společně s jedním místopředsedou.

(2)   Ve věcech politických činností a uzavírání souvisejících dohod jednají předseda společně se všemi členy předsednictva

(3)   Statutární orgán podepisuje tak, že ke svému podpisu připojí funkci a název politického hnutí

(4)   Hnutí nakládá s finančními prostředky a vede účetnictví v souladu s příslušnými ustanoveními právního řádu ČR.

(5)   Bankovní účet využívaný hnutím musí být veden jako transparentní.

(6)   Hnutí disponuje hlavním bankovním účtem, k němuž má podpisové právo předseda / předsedkyně hnutí, kancléř / kancléřka hnutí, případně další osoby k tomu zplnomocněné republikovou radou.

(7)   Hnutí zřizuje transparentní volební účet dle § 16a, Zák.č. 247/1995 o volbách do Parlamentu; § 59a, Zák.č. 62/2003 Sb. O volbách do Evropského Parlamentu; § 56b, Zák.č. 62/2003 Sb. o volbách do zastupitelstev krajů a § 24, Zák.č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta republiky.

(8)   Finanční příspěvky a dary jsou ukládány pouze na bankovní účet hnutí a nikdy nejsou přechovávány v hotovosti mimo dobu nezbytně nutnou k jejich vložení na účet.

(9)   Hnutí odpovídá za všechny své závazky celým majetkem.

 

Čl. 10 Zásady hlasování uvnitř hnutí

(1)   Sněmy na všech úrovních jsou usnášeníschopné, zúčastní-li se jich alespoň dvě třetiny zvolených delegátů /delegátek.

(2)   Sněmy na všech úrovních mají nanejvýš padesát delegátů / delegátek. Počet delegátů / delegátek vysílaných danou organizační složkou příslušné úrovně je poměrnou částí počtu delegátů / delegátek sněmu v závislosti na počtu členů / členek dané organizační složky.

(3)   Delegáti / delegátky sněmů na všech úrovních mohou hlasovat elektronicky s výjimkou následujících případů, ve kterých je nutné hlasovat osobně na zasedání sněmu:

a) hlasování o kandidátních listinách,

b) hlasování o obsazení volených funkcí,

c) závazná hlasování o programu,

d) hlasování o změně stanov.

 

(4)   Hlasování sněmů na všech úrovních jsou veřejná s výjimkou hlasování o personálních otázkách, kde si daný sněm může schválit uspořádání tajné volby.

 

(5)   Hlasování všech orgánů a organizačních složek hnutí je platné pouze tehdy, pokud se jej zúčastní alespoň tři čtvrtiny oprávněných členů a členek.

 

(6)   S výjimkou případů popsaných v bodu 3, čl. 10, těchto stanov mohou hlasování všech orgánů a organizačních složek hnutí probíhat elektronicky, pokud si pro daný případ příslušný orgán či organizační složka tento způsob schválí.

 

(7)   Při hlasování všech orgánů a organizačních složek hnutí stačí ke schválení či odmítnutí návrhu prostá většina přítomných. Výjimkou je hlasování republikového sněmu o změnách stanov a etického kodexu, při kterých je třeba tříčtvrtinová většina přítomných.

 

(8)   V záležitostech, které nevyžadují osobní účast na hlasování, mohou sněmy na všech úrovních hlasovat elektronicky i mezi svými zasedáními. Funkční období delegáta/ky sněmu trvá tedy vždy až do sněmu následujícího, a to i v případě, že delegáti na následující sněm jsou zvoleni s časovým předstihem.

 

Čl. 11 Zánik hnutí

a)     Hnutí zaniká rozhodnutím Republikového sněmu podle návrhu Rady hnutí, a to buď bez likvidace, nebo s likvidací.

b)     K předložení návrhu na zánik hnutí je nezbytný souhlas všech Oblastních rad hnutí.

c)     Hnutí zaniká buď bez likvidace, přechází-li veškerý majetek na právního nástupce, anebo s likvidací pokud veškerý majetek a závazky takto nepřecházejí.

d)     Zůstatek finanční hotovosti po likvidaci bude převeden na obecně prospěšné neziskové organizace, nebo na občanské iniciativy zaměřené na rozvoj společnosti a veřejného života. Toto rozhodnutí bude součástí usnesení Republikového sněmu o zániku hnutí.

e)     Na likvidaci hnutí se vztahují přiměřeně předpisy o likvidaci obchodních společností. Republikový sněm současně s rozhodnutím o zániku hnutí určí likvidátora.

f)      Zjistí-li likvidátor kdykoliv v průběhu likvidace, že je majetek hnutí předlužen, je povinen navrhnout prohlášení konkursu.

 

Čl. 12 Závěrečné ustanovení

a)     Stanovy a jejich změny schvaluje výhradně Republikový sněm.

b)     Písemný podklad pro jednání o změně stanov hnutí předkládá Republiková rada.

c)     Návrhy na změnu stanov jsou předkládány v písemné podobě prostřednictvím Oblastních rad Republikové radě.

 

Stáhněte si stanovy v pdf