PROGRAMOVÉ PRIORITY

Hnutí Tak jo! je proevropské hnutí, které se hlásí k hodnotám liberální demokracie. Cílem Tak jo! je právní stát, společenská zodpovědnost a solidarita, ochrana lidských práv a svobod, aktivní občanská společnost a snaha o trvale udržitelný rozvoj. Jsme přesvědčeni, že nejvyšším zájmem České republiky je plnohodnotné aktivní členství v Evropské unii a další rozvoj transatlantických vazeb.

Cílem hnutí je posilovat aktivní účast občanů na veřejném životě tak, aby byli zapojeni do formování jejich vlastní budoucnosti v místě, kde žijí, ve státě i v Evropě. Chceme moderní, sebevědomou Českou republiku s dlouhodobou vizí, pečující o důstojný život pro všechny její obyvatele.

Připojte se k nám! Tak jo?


1. BUĎME AKTIVNÍMI EVROPANY

My jsme Evropská Unie. Suverenita a prosperita ČR se odvíjí od zodpovědného přístupu k členství v EU. Chceme, aby Česká republika byla aktivním členem jádra Evropské Unie, nabízejícím dlouhodobá řešení. Podporujeme reformu EU a vizi ambiciózní Evropy. Pojďme hájit zájmy ČR ve společné, silné a bezpečné Evropě jako respektovaný člen EU. Chceme přijetí eura jak z politických, tak ekonomických důvodů. Má-li Evropská unie nedostatky, musíme překonat ty nedostatky, ne Evropskou unii. 

2. CHTĚJME více demokratů

Občané musí mít možnost podílet se na různých úrovních na rozhodování o věcech jim blízkých jako je podoba veřejného prostoru, lokální rozpočet nebo rozvoj a ochrana území. Začněme ve školách a na lokální úrovni. Bez aktivní občanské společnosti nemůže naše země vzkvétat.

3. Spolupracujme a propojujme se

Z vyloučení vzniká frustrace a z frustrace se rodí konflikt. Ve společnosti bude nadále docházet k překotným změnám a každý by měl mít možnost být této společnosti součástí a cítit se v bezpečí. Nikdo by neměl získat pocit, že zůstal stát stranou a je v nebezpečí. Proto propojujme staré s mladými, město s venkovem a mírněme dopady ekonomické nerovnosti. Vytvořme podmínky pro propojení životních zkušeností seniorů a energie mladých lidí podporou mezigeneračního sdílení.

4. Dejme prioritu vzdělávání

Naším cílem je otevřít dlouhodobou odbornou debatu o kvalitě vzdělávání vedoucí k transformaci vzdělávacího systému s cílem místo memorování učit dovednosti, komunikaci a spolupráci. Podporujeme mobilitu v rámci České republiky a Evropy pro středoškolské a vysokoškolské studenty. Chceme lepší vzdělávání pedagogů, klást důraz na kvalitní vedení škol, umožnit efektivnější zapojení rodičů i studentů do rozhodovacích procesů. A ano, zvedněme platy učitelů, aby odměna odpovídala vynakládanému úsilí i odpovědnosti.

5. PROSAĎME moderní digitální státní správu

Chceme jednoduchost, rychlost a transparentnost státní správy. Zaveďme elektronické a korespondenční hlasování. Prosazujeme proaktivní a klientský přístup státní správy a samosprávy směrem k občanům. Sjednoťme registry a zaveďme elektronický občanský průkaz pro komunikaci občanů se státní správou. Digitální ekonomika je klíčem k prosperitě.

6. ZAMĚŘME SE NA inovace a vědu

Podporujme základní výzkum a motivujme firmy k podpoře výzkumu aplikovaného. Budujme znalostní ekonomiku s vysokou přidanou hodnotou, ve které odborníci budou zůstávat a noví přicházet. Nebuďme jen subdodavatelem či montážní velmocí a učiňme z České republiky technologického tygra střední Evropy.

7. Utrácejme jen to, co máme

V dobách prosperity musíme buď investovat do strategických projektů, či tvořit přebytkové rozpočty, které budeme využívat v dobách recese, kdy si můžeme dovolit rozpočtové schodky. Jenom tím zajistíme, aby podíl státního dluhu zůstával na konstantní úrovni, což je pro udržitelnost veřejných rozpočtů nezbytné.

8. Chtějme spravedlivou společnost a přehledné právo

Zajistěme, že spravedlnost je dostupná všem, a to bez zbytečných průtahů. Vytvářejme méně zákonů, zato kvalitněji a zdůrazňujme vždy nadřazenost jejich smyslu nad zněním konkrétních paragrafů. Právo musí být stabilní, srozumitelné a vymahatelné. Zaměřme se na boj proti klientelismu a korupci.

9. ZASAĎME SE O rovnost mužů a žen

Prosazujeme rovnost všech ve vzdělávání, chceme odstranit platovou a penzijní nerovnost mezi muži a ženami. Chceme vyrovnanější zastoupení žen v politice a ve vrcholném managementu. Podporujeme flexibilní formy práce.

10. Chraňme naše lidská práva

Důsledná ochrana práv jednotlivce je zárukou zachování svobody celé společnosti. Trváme na rovnosti občanů, ať již je jejich etnický původ, náboženské vyznání nebo sexuální orientace jakákoliv.

11. Nestavme ploty proti potřebným, vracejme je do života

Pomáhejme zemím, ze kterých se utíká, aby prosperovaly – pomocí obchodních dohod a investic do místní infrastruktury. Příchozí evidujme na celoevropské úrovni, lidem v ohrožení umožněme dále se vzdělávat a pomozme jim najít si práci.

12. Uchopme udržItelný rozvoj jako příležitost

Prosazujme úsporná řešení a život šetrný k lidem i životnímu prostředí. Chraňme půdu a řešme nedostatek vody jako zásadní výzvu pro budoucnost. Postupujme k vizi trvale oběhového hospodářství, které nabízí efektivnější využívání zdrojů, snižuje znečištění a negativní vliv člověka na životní prostředí. Oběhová ekonomika je příležitost pro inovace a hospodárnější fungování společnosti.